Pikalinkit

Kela

Kela huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta. Kelan hoitaman sosiaaliturvan sisällöstä päätetään lainsäädännössä.

Kelan internet-sivut auttavat löytämään omat palvelut. Kannattaa käyttää alla olevia tummennettuja sanoja hakusanoina.

Kelan omat kotisivut:
http://www.kela.fi

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan tukimuotoja:

 • Sairauspäivärahaan on oikeutettu 16-67 vuotiaat henkilöt. Sairauspäivärahassa on omavastuuaika. Se maksetaan 300 arkipäivältä ja suuruus lasketaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisista tuloista. Osasairauspäiväraha tukee mahdollisuutta palata omaan työhön osa-aikaisesti. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahaoikeuden täytyttyä, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta.
 • Kansaneläke on peruseläke henkilölle, joka iän tai sairauden vuoksi ei ole ansiotyössä. Kansaneläkkeen suuruus määrittyy suhteessa muihin eläketuloihin.
 • Takuueläke korottaa eläketuloja, jos eläkkeesi on alle 736,64 /kk.
 • Työkyvyttömyyseläke määräytyy henkilön koko työuran perusteella. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä.
 • Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyden perusteella maksettava eläke, joka on samansuuruinen kuin työkyvyttömyyseläke.
 • Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan 65 vuotta täyttäneelle tai alle 65-vuotiaalle, joka on työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai yksilöllisellä varhaiseläkkeellä. Tuen saaminen edellyttää toimintakyvyn alenemista vähintään vuoden ajalla. Hoitotuen määrä perustuu avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrään.
 • Vammaistuki on kolmiportainen. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki edellyttää toimintakyvyn alenemista vähintään vuoden ajalta mutta sitä voidaan maksaa sairauspäivärahan ohella myös työssä tai opiskelun aikana, mikäli myöntämiskriteerit muutoin täyttyvät.
 • Kelan kuntoutuksena voidaan kustantaa ammatillista, lääkinnällistä tai harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutus edellyttää aina erillisen hakemuksen sekä julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman. Kuntoutusraha korvaa kuntoutukseen osallistumisajalta ansionmenetystä ja se on sairauspäivärahan suuruinen.

Kelan tehtävänä on myös:

 • tiedottaa etuuksista ja palveluista
 • kehittää sosiaaliturvaa tutkimuksen avulla
 • laatia etuuksien ja toiminnan ennakoinnissa ja seurannassa tarvittavia tilastoja, arvioita ja ennusteita.


Lähde: Kela-sivusto 2013

Kun asioit Kelassa, ota tämä muistilista mukaan!
Muistilista Kelaan

Kelan on avannut omat palvelunumerot kullekin asiakasryhmälle. Ne löydät täältä:
Kelan palvelunumerot

Ulkoinen linkki - KELAn etuuslaskurit

Linkki Kelan kuntoutuskurssisivulle internetissä

VERKKOVARAANI