Pikalinkit

 • Etusivu
  Takaisin etusivulle
 • Ennaltaehkäisy
  Tietoa aivovammojen ennaltaehkäisemisestä
 • Vammautuminen
  Mikä se aivovamma sitten? Täältä löytyy vastauksia.
 • Kuntoutus
  Tietoa aivovammapotilaan kuntouttamisesta
 • Perhe
  Tarpeellista tietoa aivovammapotilaan perheenjäsenille ja muille läheisille
 • Ajankohtaista
  Viimeisimmät uutisemme
 • Kokemuskirjasto
  Aivovammapotilaiden ja heidän läheistensä kertomuksia ja kokemuksia
 • Yhteystiedot
  Jäikö jotain epäselvää? Ota yhteyttä ja koetetaan yhdessä selvittää

Kelan tehtävä

Kela huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta. Kelan hoitaman sosiaaliturvan sisällöstä päätetään lainsäädännössä.

Kelan internet-sivut auttavat löytämään omat palvelut. Kannattaa käyttää alla olevia tummennettuja sanoja hakusanoina.
Kela

Kelan on avannut omat palvelunumerot kullekin asiakasryhmälle. Ne löydät täältä:
Kelan palvelunumerot

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan tukimuotoja:

 • Sairauspäivärahaan on oikeutettu 16-67 vuotiaat henkilöt. Sairauspäivärahassa on omavastuuaika. Se maksetaan 300 arkipäivältä ja suuruus lasketaan viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisista tuloista. Osasairauspäiväraha tukee mahdollisuutta palata omaan työhön osa-aikaisesti. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahaoikeuden täytyttyä, on mahdollista hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta.
 • Kansaneläke on peruseläke henkilölle, joka iän tai sairauden vuoksi ei ole ansiotyössä. Kansaneläkkeen suuruus määrittyy suhteessa muihin eläketuloihin.
 • Takuueläke korottaa eläketuloja, jos eläkkeesi on alle 736,64 /kk.
 • Työkyvyttömyyseläke määräytyy henkilön koko työuran perusteella. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä.
 • Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyden perusteella maksettava eläke, joka on samansuuruinen kuin työkyvyttömyyseläke.
 • Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan 65 vuotta täyttäneelle tai alle 65-vuotiaalle, joka on työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntoutustuella tai yksilöllisellä varhaiseläkkeellä. Tuen saaminen edellyttää toimintakyvyn alenemista vähintään vuoden ajalla. Hoitotuen määrä perustuu avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrään.
 • Vammaistuki on kolmiportainen. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki edellyttää toimintakyvyn alenemista vähintään vuoden ajalta mutta sitä voidaan maksaa sairauspäivärahan ohella myös työssä tai opiskelun aikana, mikäli myöntämiskriteerit muutoin täyttyvät.
 • Kelan kuntoutuksena voidaan kustantaa ammatillista, lääkinnällistä tai harkinnanvaraista kuntoutusta. Kuntoutus edellyttää aina erillisen hakemuksen sekä julkisessa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman. Kuntoutusraha korvaa kuntoutukseen osallistumisajalta ansionmenetystä ja se on sairauspäivärahan suuruinen.

Kelan tehtävänä on myös:

 • tiedottaa etuuksista ja palveluista
 • kehittää sosiaaliturvaa tutkimuksen avulla
 • laatia etuuksien ja toiminnan ennakoinnissa ja seurannassa tarvittavia tilastoja, arvioita ja ennusteita.


Lähde: Kela-sivusto 2016
VERKKOVARAANI